Verantwoording

Voor 2017 en 2018 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:

Kerncijfers 2018 2019
Financiële vaste activa € 97.936 € 109.707
Liquide middelen € 108.128 € 102.385
Totaal eigen vermogen € 206.064 € 212.092
Baten € 0 € 11.771
Verstrekkingen € 925 € 4.995
Overige lasten € 5.201 € 748
Saldo – € 6.126 + € 6.028

 

Meer informatie over 2017 en 2018 vindt u in de financiële jaarcijfers.