Verantwoording

Voor 2020 en 2019 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:

Kerncijfers 2020 2019
Financiële vaste activa € 105.877 € 109.693
Liquide middelen € 101.082 € 102.385
Totaal eigen vermogen € 206.959 € 212.078
Baten € 1.184 € 11.757
Verstrekkingen € 9.789 € 4.995
Overige lasten € 514 € 748
Saldo – € 9.119 + € 6.014

 

Meer informatie over 2020 en 2019 vindt u in de financiële jaarcijfers.