Verantwoording

Voor 2022 en 2021 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:

Kerncijfers 2022 2021
Financiële vaste activa € 82.674 € 109.294
Liquide middelen € 100.198 € 100.538
Totaal eigen vermogen € 182.872 € 209.832
Baten of verlies – € 12.620 + € 8.417
Verstrekkingen € 10.000 € 4.709
Overige lasten € 340 € 835
Saldo – € 22.960 + € 2.873

 

Meer financiële informatie over de afgelopen jaren vindt u in het Financieel Jaaroverzicht 2022 2021 en in het Financieel jaaroverzicht 2020 en 2019.