Verantwoording

Voor 2020 en 2021 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:

Kerncijfers 2020 2021
Financiële vaste activa € 105.877 € 109.405
Liquide middelen € 101.082 € 100.538
Totaal eigen vermogen € 206.959 € 209.943
Baten € 1.184 € 8.528
Verstrekkingen € 9.789 € 4.709
Overige lasten € 514 € 835
Saldo – € 9.119 + € 2.984

 

Meer informatie over 2020 en 2019 vindt u in de financiële jaarcijfers.