Anbi gegevens

Algemene gegevens van de instelling:
Naam: Vromen-Gravelijn Stichting
Nummer Kamer van Koophandel:  41053463

Contactgegevens
Vestigingsadres:  Raadhuisstraat 2; 7001 EW Doetinchem
Postadres secretariaat:   Westendorpseweg 3A, 7004 JD  Doetinchem
Telefoonnummer secretariaat:   (06) 38 18 75 63
E-mailadres secretariaat:   w.pasman@casadata.nl
Website:   www.vromen-gravelijn.nl
RSIN:  8050 37 974

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter M. Boumans
Secretaris W. Pasman
Penningmeester W. Schuurman
Bestuurslid  P. Peerenboom
Bestuurslid  M. Tankink

Doelstelling
De vereniging heeft als doel:
1. Het verstrekken van financiële steun aan particulieren woonachtig in de Gemeente Doetinchem, die in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De beoordeling van het feit of een particulier voor ondersteuning als bedoeld in lid 1 in aanmerking komt ligt uitsluitend bij het bestuur.

Hoofdlijnen beleidsplan
Zie hiervoor bij het submenu  Organisatie.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen mogen nooit bovenmatig zijn.
Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Activiteitenverslag
Zie hiervoor de kengetallen bij het submenu Verantwoording.

Financiële verantwoording
Zie hiervoor de financiële kengetallen bij het submenu Verantwoording.