Anbi gegevens

de naam van de instelling:
Vromen-Gravelijn Stichting

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
Fiscaalnummer: 8050 37 974

het post- of bezoekadres van de instelling:
Vromen-Gravelijn Stichting
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
Het verstrekken van financiële steun aan particulieren woonachtig in de gemeente Doetinchem, die in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te raken.

de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Vromen-Gravelijn Stichting:
Artikel 2 lid 1 van de statuten.
De stichting heeft ten doel: het verstrekken van financiële steun aan particulieren woonachtig in de Gemeente Doetinchem, die in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

de functie van de bestuurders:
Voorzitter M.Boumans
Secretaris W. Pasman
Penningmeester W. Schuurman
Bestuurslid  W.Bot
Bestuurslid  M.Tankink

het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden tenzij het bestuur anders besluit. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze beloningen of vergoedingen mogen nimmer bovenmatig zijn.
ANBI regeling is van toepassing.

een financiële verantwoording:
Zie jaarrekeningen onder de knop “Verantwoording“.