Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Vromen-Gravelijn Stichting conform artikel 10 van de Statuten, zoals gewijzigd en vastgesteld bij akte d.d. 30 januari 1997

Artikel 1 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Onder de in Artikel 5 lid 11 van de Statuten genoemde communicatiemiddelen ‘telegrafisch of per telefax’ worden ook digitale communicatiemiddelen begrepen, zoals ‘per email’.

Artikel 2 Begroting met besteedbaar budget voor financiële hulp
In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de Statuten stelt het bestuur jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast. Hierin is vastgelegd welk totaal te besteden bedrag beschikbaar is voor het honoreren van aanvragen om financiële hulp van individuele inwoners van de gemeente Doetinchem.

Artikel 3 Gemaakte kosten door bestuursleden
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Statuten komen kosten, zoals vermeld in de ANBI-regelgeving, eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4 Criteria voor financiële hulp aan individuele inwoner van de gemeente Doetinchem
Om in aanmerking te komen voor een individuele, financiële bijdrage moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. de aanvrager is woonachtig in de gemeente Doetinchem;
b. het inkomen van aanvrager is lager dan 120% van de bijstandsnorm;
c. de financiële hulp betreft een noodzakelijke, eenmalige financiële uitgave voor het zelfstandig kunnen (blijven) voeren van een huishouding, bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast;
d. de aanvrager heeft zelf niet de financiële middelen om zo’n financiële uitgave te doen;
e. de aanvrager heeft geen recht of aanspraak op andere financiële middelen uit hoofde van andere regelingen of voorzieningen;
f. de aanvraag om individuele financiële hulp moet ingediend of ondersteund worden door een buurtcoach of erkende hulpverlener in de gemeente Doetinchem.

Artikel 5 Financiële hulp aan individuele inwoner van gemeente Doetinchem
a. Het bestuur kan voor elk boekjaar voor de individuele hulp een maximumbedrag bepalen, dat individueel kan worden toegekend. Hierdoor is het mogelijk, dat het aangevraagde bedrag niet volledig wordt toegekend.
b. Het bestuur van de Vromen-Gravelijn Stichting bepaalt bij elke aanvraag, of en in welke mate tot het uitkering van het aangevraagde bedrag wordt overgegaan.
c. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
d. Bij toekenning van financiële hulp vindt de uitkering in natura plaats. Het uit te keren geldbedrag wordt rechtstreeks betaalt aan een leverancier, schuldeiser of hulpverlener.

Artikel 6 Burgemeester maakt geen gebruik van zijn stemrecht bij besluiten m.b.t. aanvragen om financiële hulp
Ter voorkoming van belangenverstrengeling en in aanvulling van het bepaalde in artikel 5 leden 10, 11 en 12 van de Statuten maakt de burgemeester als bestuurslid geen gebruik van zijn stemrecht bij de besluitvorming van het bestuur m.b.t. aanvragen om financiële hulp van individuele inwoners van de gemeente Doetinchem.